ระบบแบบสอบถาม

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

1. แบบประเมินการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2011 Patorn Piromchai, MD.